Dodano do schowka
advanced search
Product categories

Information about complaints

1.

Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki i stanu towaru w chwili jego odbioru, w obecności przewoźnika (dostawcy), w celu sprawdzenia czy towar jest kompletny, nie posiada wad fizycznych oraz czy nie jest uszkodzony . W przypadku ujawnienia braków ilościowych, wad fizycznych lub uszkodzeń towaru podstawą do przyjęcia reklamacji przez Sprzedającego będzie protokół reklamacji sporządzony przy odbiorze towaru w dwóch egzemplarzach, podpisany przez Kupującego oraz przewoźnika (dostawcę) zawierający opis wad i/lub uszkodzeń. Wadliwy i/lub uszkodzony towar wraz z jednym egzemplarzem protokołu reklamacji oraz paragonem lub fakturą sprzedaży VAT Kupujący winien odesłać na adres Sprzedającego, na jego koszt. Wadliwy i/lub uszkodzony towar podlega wymianie na nowy wolny od wad, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwrotu; z tym, iż w przypadku, gdy towaru tego nie ma aktualnie w magazynie e-sklepu, Kupujący otrzyma zwrot zapłaconej ceny sprzedaży oraz kosztów dostarczenia towaru do Sprzedającego, zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, chyba, że strony postanowią inaczej..

2.

Kupującemu przysługują wobec Sprzedającego roszczenia z tytułu rękojmi za wady towaru, a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa cywilnego – z tytułu niezgodności towaru z umową. Procedura reklamacyjna oraz uprawnienia Kupującego określone są w odrębnych przepisach prawa cywilnego. Reklamacje należy składać na adres Sprzedającego:, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 z dopiskiem „Sklep”, na formularzu reklamacyjnym, który znajdziesz TU :  Protokoły

3.

W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający wedle własnego wyboru dokona naprawy wadliwego towaru lub wymieni towar wadliwy na towar nowy, wolny od wad – w terminie 14 dni od dnia względnienia reklamacji oraz zwróci Kupującemu koszty wysyłki reklamowanego towaru.

4.

Kupujący będący Konsumentem może od umowy sprzedaży odstąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów innych, aniżeli bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu zamówionego towaru.. Towar powinien zostać zwrócony wraz z otrzymanymi z nim dokumentami, w oryginalnym opakowaniu w stanie niepogorszonym( w szczególności nie może on nosić śladów używania, nie może być zniszczony, uszkodzony, niekompletny ani zanieczyszczony) w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez Kupującego od umowy, pod rygorem odmowy odbioru zwracanego towaru .. Zapłacona przez zamawiającego cena za towar podlega zwrotowi w terminie do 14 dni od dnia odbioru zwróconego towaru przez Sprzedającego. W przypadku, gdy z tytułu sprzedaży zwróconego towaru wystawiona została faktura VAT, Sprzedający wystawi fakturę korygującą zgodnie z obowiązującymi przepisami .

5.

Prawo odstąpienia od umowy, , nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży są:

  • • nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • • towary, które ulegają szybkiemu zepsuciu ( np. części elektryczne i elektroniczne).

6.

Wszelkie zwrotne wysyłki towarów , dokonywane przez Kupującego na koszt Sprzedającego lub za zwrotem ich kosztów przez Sprzedającego, mogą być dokonywane wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu opcji wysyłki, pod rygorem odmowy przyjęcia towarów bądź zwrotu kosztów wysyłki przez Sprzedającego. Wysyłany towar powinien zostać opakowany przez Kupującego w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas przewozu.