Dodano do schowka
advanced search
Product categories

Terms and conditions

REGULAMIN SKLEPU NARZĘDZIA.MOTO-PROFIL.PL

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    1. Niniejszy regulamin określa zasady postępowania oraz prawa i obowiązki uczestników transakcji (umów) zawieranych w sklepie internetowym (e-sklepie) działającym pod adresem www.narzedzia.moto-profil.pl.
    2. Właścicielem sklepu internetowego (e-sklepu) jest Moto-Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Niedźwiedziniec 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025700 (numer NIP: 954-20-22-592, numer REGON 271218714), zwanego dalej Administratorem danych osobowych.
    3. Uczestnikami transakcji (stronami umów) są: właściciel sklepu internetowego, jako Sprzedający oraz poszczególni Klienci jako Kupujący.
    4. Klientem w rozumieniu Regulaminu może być zarówno Przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową) jak i Konsument (osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
    5. Oferta towarów do sprzedaży prezentowana na stronie e-sklepu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz zaproszeniem do zawarcia umowy.
    6. Momentem zawarcia umowy jest przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Klienta do realizacji. Należy przez to rozumieć datę wysłania przez Sprzedającego do Klienta potwierdzenia rozpoczęcia realizacji zamówienia. Samo potwierdzenie rejestracji zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie wprowadzenia treści zamówienia do systemu.
    7. Ceny wszystkich towarów w ofercie podane są w polskich złotych (w wartości netto i brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
  2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta wymaganych w formularzu zamówienia danych osobowych.
    2. Dane osobowe przekazane przez Klienta do e-sklepu są przetwarzane przez Administratora danych osobowych celem realizacji złożonego zamówienia przez Klienta. i podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO,
    3. Dane osobowe związane z realizacją zamówienia będę przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
    4. Klientowi, którego dane osobowe są przetwarzane w bazie danych Sprzedawcy przysługuje prawo do:
      1. wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,
      2. ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,
      3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na jej legalność przy wyrażenia zgody.
      4. przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych,
      5. złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    5. W zakresie przetwarzania danych osobowych w e-sklepie można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@moto-profil.pl
  3. REALIZACJA ZAMÓWENIA
    1. Zamówienia można składać 24h/7 dni w tygodniu wyłącznie na stronie internetowej narzędzia.moto-profil.pl.
    2. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) zakończone poprzez funkcję (użycie przycisku) ZAMAWIAM I PŁACĘ.
    3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta Regulaminu e-sklepu.
    4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie rejestracji zamówienia w systemie e-sklepu wraz z jego numerem.
    5. Przyjęcie zamówienia do realizacji Sprzedający potwierdzi Klientowi najpóźniej w następnym dniu roboczym, wysyłając na jego adres e-mail podany w serwisie informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia wraz z instrukcją,co do sposobu zapłaty.
    6. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawiać będzie paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT. Dokumenty te każdorazowo będą dołączane do zamówionych towarów.
    7. Zakupione towary dostarczane będą do Klientów przez wskazane przez Sprzedającego firmy kurierskie.
    8. Koszty dostawy do łącznej kwoty zamówienia poniżej 500 PLN netto ponosi Klient i wynoszą one 18,45 PLN brutto za paczkę o masie do 31 kg. Powyżej masy 31kg lub w przypadku paczki o gabarytach przekraczających opakowanie paletowe koszty dostawy będą ustalane indywidualnie. Koszty dostawy przy zamówieniu na kwotę równą lub wyższą 500 PLN netto pokrywa Sprzedający. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostawy zamówionego towaru ustalane będą indywidualnie i ponosić je będzie Klient.
  4. PŁATNOŚCI
    1. Płatność eCard - Kupujący dokonuje zapłaty za pośrednictwem systemu płatności eCard (w opisie transakcji należy podać jej numer i artykuł, którego dotyczy transakcja).
    2. Płatności On-Line (realizowane przez eCard); lista obsługiwanych banków:
      1. Bank PEKAO S.A. (PeoPay)
      2. ING Bank Śląski S.A. (Płacę z ING)
      3. PKO BP S.A. (Płacę z iPKONET)
      4. Bank Millennium S.A. (Millennium Płatności Internetowe)
      5. Meritum Bank ICB S.A. (MeritumBank Przelew)
      6. Plus Bank S.A. (Płacę z Plus Bank)
      7. Idea Bank S.A. (Płacę z Idea Bank)
      8. PKO BP S.A. (Płacę z iPKO)
      9. PKO BP S.A (Płacę z Inteligo)
      10. PKO BP S.A (Płacę z iKO)
      11. Bank Pocztowy S.A (e-transfer Pocztowy24)
      12. Bank PEKAO S.A (Pekao24Przelew)
      13. Bank Ochrony Środowiska S.A. (Płać z BOŚ)
      14. Toyota Bank Polska S.A. (Toyota Bank Pay Way)
      15. Volkswagen Bank Polska S.A. (Przelew Volkswagen Bank direct
      16. Deutsche Bank PBC S.A. (db Transfer)
      17. Euro Bank S.A. (Eurobank płatność online)
      18. Credit Agricole Bank Polska S.A. (Credit Agricole eprzelew)
      19. Bank PBH S.A. (Przelew z BPH)
      20. Alior Bank S.A. (Płacę z Alior Banku)
      21. Alior Bank S.A. (T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Sync))
      22. mBank S.A. (mBank mTransfer)
      23. mBank S.A. (mBank MultiTransfer)
      24. Bank Zachodni WBK S.A. (Przelew24 BZWBK)
      25. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy (Płacę z Citi Handlowego)
      26. Deutsche Bank PBC S.A.
      27. Plus Bank S.A.
      28. Raiffeisen Bank Polska S.A.
      29. Millenium Bank S.A.
      30. Bank Spółdzielczy we Wschowie
      31. Bank Pocztowy S.A.
      32. Credit Agricole Bank Polska S.A.
      33. Bank Zachodni WBK S.A.
      34. DnB Nord S.A.
    3. Płatność kartą płatniczą (realizowana przez eCard; akceptowane karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic).
    4. W przypadku płatności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Klient zobowiązany jest zapłacić za zamówiony towar poprzez płatność elektroniczną (przelewem elektronicznym) lub za pomocą sprawdzonego i bezpiecznego systemu płatności elektronicznej www.paypal.pl.
  5. TERMINY DOSTAWY
    1. Ze względu na dużą rotację towarów Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w możliwie najkrótszym terminie.
    2. Czas realizacji zamówienia (termin dostawy) standardowo wynosi od 1 do 3 dni roboczych i jest liczony od dnia uzyskania przez e-sklep potwierdzenia o dokonaniu płatności należnej ceny (zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego).
    3. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności chwilowego braku towaru, okresów przed-i międzyświątecznych, błędów w zamówieniu) Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o przeszkodzie w terminowym dostarczeniu towaru oraz o planowanym terminie dostawy.
  6. REKLAMACJE I ZWROTY
    1. Kupujący będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości (a Kupujący nie będący Przedsiębiorcą powinien sprawdzić zawartość) przesyłki i stanu towaru w chwili jego odbioru, w obecności przewoźnika (dostawcy), w celu sprawdzenia czy towar jest kompletny, nie posiada wad fizycznych oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku ujawnienia braków ilościowych, wad fizycznych lub uszkodzeń towaru, podstawą do przyjęcia reklamacji przez Sprzedającego będzie protokół reklamacji sporządzony przy odbiorze towaru w dwóch egzemplarzach, podpisany przez Kupującego oraz przewoźnika (dostawcę) zawierający opis wad i/lub uszkodzeń. Wadliwy i/lub uszkodzony towar wraz z jednym egzemplarzem protokołu reklamacji oraz z paragonem lub fakturą sprzedaży VAT Kupujący winien odesłać na adres Sprzedającego, na jego koszt. Wadliwy i/lub uszkodzony towar podlega wymianie na nowy, wolny od wad na koszt Sprzedającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwrotu; z tym, iż w przypadku, gdy towaru takiego nie ma aktualnie w magazynie e-sklepu, Kupujący otrzyma zwrot zapłaconej ceny sprzedaży oraz kosztów dostarczenia towaru do Sprzedającego; zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, chyba że strony postanowią inaczej.
    2. Kupującemu z tytułu zawartych transakcji (umów sprzedaży) przysługują wobec Sprzedającego roszczenia z tytułu rękojmi za wady towaru. Reklamacje należy składać na adres Sprzedającego: ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów z dopiskiem "Sklep", na formularzu reklamacyjnym, który znajdziesz TU: narzedzia.moto-profil.pl/info/protocols
    3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca wskazanego przez Sprzedającego. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Wysyłany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas przewozu.
    4. Jeżeli płatność dokonana została przez Kupującego kartą płatniczą, zwrot kwoty należnej do zwrotu nastąpi również na kartę.
    5. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę – stosownie do woli Kupującego – w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia tych wad także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia takiemu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
    6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, albo wadę usunie. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady.
    7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
    8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O PRAWACH KONSUMENTÓW
    1. Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów.
    2. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Konsument złożył oświadczenieo odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
    3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone na piśmie i przesłane na adres Moto-Profil Sp. z o.o., 41-506 Chorzów, ul. Niedźwiedziniec 10.
    4. Sprzedający obowiązany jest nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego).
    5. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.
    6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    7. Zwrotu rzeczy Konsument winien dokonać na adres: Moto-Profil Sp. z o.o., 41-506 Chorzów, ul. Niedźwiedziniec 10.
    8. Zwrot powinien nastąpić nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1. Wszystkie wymienione w ofercie e-sklepu towary i nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi innych podmiotów. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zdjęcia prezentowanych towarów. Zdjęcia są wyłącznie ilustracjami poglądowymi, w związku z czym mogą nie odpowiadać w pełni rzeczywistemu wyglądowi towarów i nie mogą stanowić podstawy reklamacji lub zwrotu tych towarów.
    2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sprzedający deklaruje gotowość do polubownego załatwiania sporów mogących powstać przy sprzedaży realizowanej w trybie niniejszego Regulaminu. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia sądami właściwymi dla rozpatrywania sporów będą sądy powszechne w Katowicach, a w przypadku Konsumentów sądy właściwe dla pozwanego.
    3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu. O dokonanych zmianach Sprzedający będzie informował Klientów na stronie e-sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 21 dni od daty ukazania się informacji na stronie e-sklepu.